Sunday, May 4, 2008

Google Analytics for Blogs -- Google Analytics đặc biệt giành cho bloggers

It's being reported from various sources that Google Analytics is completing the integration of MeasureMap, which is a web analytics tool designed by Jeffrey Veen for bloggers. MeasureMap was bought by Google in 2006.

Mấy ngày gần nay nhiều nguồn tin lan rộng thông báo Google đang bước vào giai đoạn cuối kết hợp MeasureMap vào gia đình công cụ phân ích trực tuyến Google Analytics. MeasureMap là
công cụ phân tích trực tuyến được thiết kế bởi Jeffrey Veen nhằm để phục vụ bloggers. Công cụ này thu lượm số liệu va` theo dõi lượng truy cập blog. MeasureMap được bán lại cho Google vào năm 2006.

It's a very welcome news for me personally. Currently I have to go to multiple sources to get a complete picture of my blog. First, I would have to log into Google Analytics to check out the usual stats (pageviews, visitor #, referrer sites...). However, I would also have to log into Feedburner to view how many people or sources have subscribed to my blog. Sometimes I also sign into my Statcounter account to compare stats tracked by Google Analytics to stats tracked by Statcounter.

Đối với tôi đây là một tin đáng kể. Hiện nay t ôi cần phải truy cập nhiều nguồn khác nhau để nắm được những thông tin về truy câp trên blog của tôi. Nguồn thứ nhất là trong Google Analytics cung cấp thông tin vào số liệu cụ thể vể những hoạt động của người truy cập. Nguồn thứ hai là Feedburner cho biết số lượng người đăng ký nhận bài blog tự động từ blog của tôi. Đôi khi tôi cũng đi vào trong Statcounter để xem và so sánh thông tin và số liệu cung cấp bởi Google AnalyticsStatcounter.

The integration would definitely help alot of bloggers who are neither commerce-driven nor comfortable with technicalities. They will not have to navigate through all the setup steps and hassles to view their stats on Google Analytics. They could just access the integrated stats panel directly from the Blogger's interface.

Kết hợp MeasureMap sẽ có lợi ích cho những blogger không thích tham dự vào trương trình Adsense và không cần phải xử dụng Google Analytics. Họ khỏi phải mất công đi qua các bước lôi thôi để đăng ký vào Google Analytics. Chỉ cần đi thẳng vào giao diện của Blogger họ sẽ thấy ngay những thông tin vào số liệu liên quan đến blog của họ.


When the integration is finally complete and ready for all users the new integrated stat tracking panel will make Blogger a more comprehensive blogging suite. It's great to see Google has come out with a blog-centric feature that keeps up Wordpress.

Khi công trình kết hợp hòan thành tính năng mới sẽ tạo ra một Blogger hoàn chỉnh hơn đầy đủ hơn. Thực sự thích thú khi thấy Google đưa ra thị trường blog một tính năng mới tốt đẹp như dịch vụ blog Wordpress.

No comments: