Saturday, May 24, 2008

Vietnamese Version of the Google Analytics Installation Guide Part 1--Sách chỉ dẫn cài đặt hệ thống Google Analytics phiên bản tiếng Việt phần 1

The Google Analytics Installation Guide is intended to allow you to quickly set up and configure a successful set of reports for a profile. If you need more detailed information on any topic, please search our Help Center.

Sách chỉ dẫn cài đặt hệ thống Google Analytics chỉ có ý định giúp bạn nhanh chóng cài đặt và bố trí một bộ bản báo cáo thành công mỹ mãn. Nếu bạn có cần thêm chi tiết về bất cứ đề tài nào xin hãy tìm trong khu vực Trợ Giúp.

Step 1 - Create a Google Analytics account
Step 2 - Configure your profile
Step 3 - Edit the tracking code for custom website setups
Step 4 - Add the tracking code to your pages
Step 5 - Link with your AdWords account
Step 6 - Create goals and funnels
Step 7 - Tag your advertising campaigns
Step 8 - Creating Filters
Step 9 - Grant access to other users
Step 10 - Enable e-commerce transaction tracking

Bước 1 - Tạo trương mục Google Analytics.
Bước 2 - Bố trí thông tin trương mục.
Bước 3 - Sửa đổi mã theo dõi cho những đặt chế của website.
Bước 4 - Đặt mã theo dõi vào các trang web.
Bước 5 - Nối với trương mục Adwords của bạn.
Bước 6 - Tạo mục tiêu và phểu sàn lọc
Bước 7 - Đánh dấu các chiến quảng cáo của bạn.
Bước 8 - Tạo lưới ngăn lọc.
Bước 9 – Ban quyền sử dụng cho người khác.
Bước 10 – Bật lên khả năng theo dõi giao dịch thương mại điện tử.


Step 1 - Create a Google Analytics account
Bước 1 - Tạo trương mục Google Analytics.

Note to AdWords users: Google Analytics is able to import and track cost data from Google AdWords if your AdWords and Analytics accounts are linked. Please log in to your AdWords account and follow the instructions on the Analytics tab.
Người sử dụng AdWords lưu ý: Google Analytics có khả năng nhập và theo dõi dữ liệu về chi phí từ Google AdWords nếu trương mục AdWords và Analytics đã được nối với nhau.

To create an Analytics account:
Tạo trương mục Google Analytics:

1. Visit http://www.google.com/analytics.
2. Enter your Google Account email and password and click Sign In. If you don't have a Google Account, click Sign up now to create one.
3. Click Sign Up.
4. Enter your Website's URL, making sure to select either http:// or https:// from the drop-down list. Enter a nickname for this account in the Account Name field, then click Continue.
5. Enter your contact information and click Continue.
6. Read the Google Analytics Terms of Service. If you agree to these terms, select the Yes checkbox and click Create New Account to continue.
1. Đến thăm http://www.google.com/analytics.
2. Đăng nhập trương mục email Google của bạn. Nếu bạn không có trương mục email Google, nhấp vào Sign up now để đăng ký trương mục email mới.
3. Nhấp chuột vào Sign up.
4. Ghi vào đ ường dẫn URL của website bạn, nhớ phải chọn http:// hay https:// từ trong danh sách được trải ra. Ghi vào tên lóng cho trương mục này trong dải Account Name, sau đó nhấp chuột vào Continue.
5. Ghi vào thông tin liên lạc của ban và nhấp chuột vào Continue.
6. Đọc qua điều kiện dịch vụ của Google Analytics. Nếu bạn đồng ý với những điều kiện trên, chọn Yes và nhấp chuột vào Create New Account để tiếp tục.


The Tracking Instructions page that appears contains the tracking code that you'll need to paste into each page of your site. We recommend completing some additional steps before pasting this code, however, to ensure that the data you collect is relevant. If you'd prefer to install the tracking code right away, please skip to Step 4 for instructions.
Trang Tracking Instructions chứa mã theo dõi mà bạn cần phải dán vào t ừng trang web của website bạn. Chúng tôi khuyên là nên hoàn thành vài bước nữa trước khi dán mã theo dõi này để đảm bảo là những thông bạn thu lượm có thích đáng. Nếu bạn đặt mã theo dõi ngay bây giờ thì hãy đi thẳng tới bước 4.

Otherwise, click Continue on the Tracking Instructions page to access your new account.
Nếu không thì nhấp chuột vào Continue trên trang Tracking Instructions để xem trương mục mới của bạn.

Step 2 - Configure your profile
Bước 2 - Bố trí thông tin trương mục.
It's important to configure your profile in order to get the most out of your reports. To access your profile settings:
Bố trí thông tin trương mục là một việc quan trọng để đạt được nhiều lơi ích từ các báo cáo.

1. In the Website Profiles table, find the profile to edit.
2. Click Edit. The Profile Settings page appears.
3. Click Edit on the Main Website Profile Information table.

1. Trong bản Website Profiles, tìm profile để sửa đổi.
2. Nhấp chuột vào Edit. Trang Profile Settings sẽ hiện lên.
3. Nhấp chuột vào Edit trên bản Main Website Profile Information

Default page
Trang ngầm định

Setting this to the default (or index) page of your site allows Google Analytics to reconcile log entries for www.example.com and www.example.com/index.html, for example. These are in fact the same page, but are reported as two distinct pages until the Default Page setting has been configured.
Đặt trang ngầm định cho phép Google Analytics điều hoà chi tiết trong bản ghi vết giữa http://www.example.com/www.example.com/index.html. Cà hai đường dẩn URL này đều coi cùng là một trang web nhưng sẽ được báo cáo như 2 trang riêng biệt cho tới khi bạn đặt trang ngầm định.

Exclude URL Query Parameters
Loại trừ những đặc trưng của đường dẩn URL

Does your site use dynamic session or user identifiers? You can tell Analytics to ignore these variables and not count them as unique pages. Enter any query parameters to exclude, separated with commas.
Website của bạn có sử dụng kỹ thuật năng động phiên nối mạng hay mã hiệu người dung Bạn có thể cho Google Analytics lờ đi những đặc trưng này và không đếm nó như những trang cá biệt.

E-Commerce Website
Website thương mại điện tử

To enable e-commerce reporting and the E-Commerce Analysis report set, select Yes. More information on e-commerce reporting is available in Step 10.
Để bật mở khả năng báocáo thương mại điện tử và bộ báo cáo về phân tích thương mại điện tử, chọn Yes. Có thêm thông tin về mục thương mại điện tử ở bước số 10.

Step 3 - Edit the tracking code for custom website setups
Bước 3 - Sửa đổi mã theo dõi cho những đặt chế của website.

The tracking code that is provided to you is designed to work with most site setups. However, there are a few scenarios that require small updates to the tracking code on each of your pages. If any of the following apply to you, follow the instructions to update your code before adding it to your pages.
Mã theo dõi được cung cấp cho bạn đã được thiết kế để hoạt động được với hầu hết các thể loại bố trí c ủa website. Tuy thế, có một vài trường hợp cần phải cập nhật mã theo dõi trên các trang web của bạn. Nếu một trong những điều sau đ ây đúng với bạn thì theo lời hướng dẫn để cập nhật mã theo dõi của bạn trước khi đặt vào các trang web.

Learn how to:
1.
Track multiple domains in one profile (eg. a main site as well as a secure store site)
2.
Track more than one subdomain in one profile
3.
Track multiple domain aliases
Học cách:
1. Theo dõi nhiều tên miền trong một profile. ( ví dụ website chính và website cửa hàng bảo mật)
2. Theo dõi nhiều tên miền phụ trong một profile.
3. Theo dõi nhiều tên miền có bí danh riêng.

Step 4 - Add the tracking code to your pages
Bước 4 - Đặt mã theo dõi vào các trang web.

Add the tracking code to your pages
Đặt mã theo dõi vào các trang web.

Google Analytics only tracks pages that contain the Google Analytics tracking code. You'll need to add this code to each page of your site, either manually or through the use of includes or other methods.
Google Analytics chỉ theo dõi những trang web có được đặt mã theo dõi của Google. Bạn sẽ cần phải đặt mã theo dõi vào trong mỗi trang web bằng tay hoặt phương pháp tự động.

To access your tracking code:
Xem mã theo dõi của bạn:

1. Sign in to Google Analytics.
2. From the Analytics Settings page, find the profile for which you would like to retrieve the tracking code. Please note that tracking code is profile-specific.
3. From that profile's Settings column, click Edit.
4. At the top right of the Main Website Profile Information box, click Check Status.
5. Your tracking code can be copied and pasted from the text box in the Instructions for adding tracking section.

1. Đăng nhập vào Google Analytics.
2. Xin lưu ý là mã theo dõi đã được tạo ra riêng biệt cho mỗi profile. Từ trang Analytics Settings xác định profile mà bạn muốn rút ra mã theo dõi.
3. Từ cột Settings nhấp chuột vào Edit.
4. Nhấp chuột vào Check Status ở góc phải trên cùng của bản Main Website Profile Information.
5. Bạn có thể cắt và dán mã theo dõi từ trong bản Instructions để đặt vào các trang web.

Basic installation - Copy and paste the code segment into the bottom of your content, immediately before the tag of each page you are planning to track. If you use a common include or template, you can enter it there.
Đăt mã theo dõi theo phương pháp cơ bản - Cắt và dán khúc mã theo dõi vào trong phần tận cùng của nội dung website, nghĩa là ngay trước của mỗi trang mà bạn muốn theo dõi. Nếu bạn dùng phương pháp tấm khuôn có sẵng thì đặt mã theo dõi vào khuôn đó.

< script type="text/javascript">var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

< script type="text/javascript">var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");pageTracker._initData();pageTracker._trackPageview();


You'll need to update the "xxxx-x" in the sample above with your own Google Analytics account number. You can access your personalized tracking code in its entirety by following the instructions in Where can I find my tracking code?
Once you've completed this step, Google Analytics will begin collecting traffic data. You'll be able to see data in your reports within 24 hours.
Bạn sẽ cần cập nhật phần "xxxx-x" trong mã theo dõi mẫu trên bằng cách thay thế nó với số trương mục Google Analytics của bạn. Bạn có thể xem to àn b ộ mã theo dõi đã đ ư ợc c ập nh ật b ằng c ách đi theo những l ời ch ỉ d ẫn trong đây Tìm mã theo dõi của tôi ở đâu ?
Khi bạn hoàn tất bước này Google Analytics sẽ bắt đầu thu lượm dữ liệu. Bạn sẽ thấy dữ liệu trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Database driven sites - Insert the tracking code on your index.php page or equivalent (eg. default.php, index.cfm).
Đăt mã cho website được vận động bằng phương pháp cơ sở dữ liệu - Đặt mã theo dõi vào trang index.php hay những trang tương đương như default.php, index.cfm

Pages with frames - A web page containing frames will generate multiple pageviews: one for the framing page (containing either a FRAMESET or IFRAME tag within its HTML code), and one for each page shown in a frame. As a result, pageviews may be somewhat inflated. Even if a page on your site only appears as a frame for another page, we still recommend tagging it with the entire tracking code. If a visitor reaches the page through a search engine or a direct link from another site and the page doesn't contain the tracking code, the referral, keyword and/or campaign information from the source will be lost.
Trang web sử dụng khung – Trang web có khung sẻ phát ra nhiều trang web được hiển thị (nghĩa là cùng một trang web nhưng được tính nhiều lần): hiển thị thứ nhất là trang làm khung (có mã FRAMESET hay IFRAME bên trong mã HTML), và hiển thị đươc tính thứ hai là những trang web xuất hiện bên trong khung. Kết cuộc là số đếm trang web đươc hiển thị bị thổi phồng cao hơn thực tế. Mặc dù trang web khung chỉ có chức năng tạo ra cái khung cho các trang web khác chúng tôi khuyên bạn vẫn nên đặt mã theo dõi cho trang web khung. Vì nếu người khách thăm website đến từ máy tìm kiếm hay đường nối giới thiệu từ một website khác thông tin về từ khóa hay chiến dịch quảng cáo hay đường nối giới thiệu sẽ không được thu lượm.

Please see How do I interpret the reports for a website that has frames?
Xin xem Làm thế nào để hiểu bản báo cáo cho website có khung?

No comments: