Thursday, May 8, 2008

Làm gọn những con số quá dài trong Excel - Reducing long numbers in Excel reports

Tỷ giá hối đoái đô la Mỹ và đồng Việt Nam trung bình là 16.000 đồng tương đương một đô la. Khi công ty của bạn mua bán với thị trường nước ngoài lên tới hành trăm tỉ đồng Việt Nam mổi năm những con số dài ngoằn sẽ làm cho mắt bạn hoa lên và đọc thiếu chính sát. Không những bị hoa mắt mà sẽ còn làm bản báo cáo của bạn phình ra không thể nào in ra được gọn và đủ hoàn toàn trên tờ giấy A4 để nộp cho quản lý. Tôi có giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề này bằng cách giảm bớt đi những con số cuối.

The currency exchange rate between the US dollar and the Vietnamese dong is 16,000 VND to 1 dollar on average. When a Vietnamese company does business transactions with international partners the transactions could amount up to hundred and thousand billions VND. The long numbers in the Excel spreadsheet would be confusing and unpleasant to the eyes. In addition, the high number of digits would expand the columns so wide that it would make it impossible to fit an entire report on an A4 page for printing. I have a solution for your problem.

1. Dùng chuột làm nổi lên những phần bạn muốn giảm bớt đi dãy số dài.
Use the mouse to highlight the cells that contain the long numbers that you want to reduce.
2. Nhấp vào nút phải của chuột và chọn Format Cells sau khi bảng menu hiện ra.
Right-click and select Format Cells from the pop-up window.
3. Trong bảng Format Cells chọn nhãn Number
Left-click on the Number tab
4. Trong menu của nhãn Number chọn Custom trong khuôn Category
Select Custom from the Category list
5. Bên tay phải bạn sẽ thấy Type (đã được khoan tròn), điền và0 số không và tiếp theo là giấu phẩy. Số lượng giấu phẩy đi tiếp theo số không tùy thuộc vào bạn muốn giảm bao nhiêu số ở đuôi dãy số. Một giấu phẩy tương đương với 3 số đuôi. Ví dụ, 1.000.000 sẽ giảm xuống còn 1.000 sau khi thêm một giấu phẩy sau số không.
On the right-hand side you will see Type (in the circle), enter zero and commas. The number of commas depends on how many digits you want to reduce in the numbers. One comma is equivalent to 3 digits. For example, 1,000,000 will become 1,000 after one comma has been entered following the zero.

6. Bấm OK va` thoát
Click Ok and Exit

Dưới đây là kết quả trước và sau khi làm giảm dãy số.
Below are the reports in before-and-after state.
No comments: